Põhikiri

Mittetulundusühingu VAIATU KÜLA SELTS põhikiri

Kinnitatud 13.04.2014

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimeks on Vaiatu Küla Selts ( edaspidi “Selts” ).

1.2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Rahvamaja Vaiatu küla Torma vald Jõgeva
Maakond.

1.3. Selts on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb avalikes

huvides;

1.3.1. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ja Seltsi
organite otsustest ning on vastavuses põhikirjaga;

1.3.2. Selts on heategevuslik, pakkudes teenuseid sihtrühmale, kelle toetamine tuleneb põhikirjast,
peamiselt kasumit mitte taotleval viisil;

1.3.3. Seltsi tegevuse eesmärgiks on rahvamaja tegevuse ja külaelu arendamine Vaiatu külas,
kogukonnateenuste osutamine ja kultuurisündmuste korraldamine.

1.3.4. Eesmärkide elluviimiseks tegutseb Selts kooskõlas Vaiatu Küla Arengukavaga ja silmas pidades
Vaiatu Küla huve. Selts:

1.3.4.1. loob ja arendab sidemeid endiste mõisaomanike järeltulijatega;

1.3.4.2. arendab koostööd teiste seltside, seltsingute, heategevuslike ühingutega ja ühiskondlike
organisatsioonidega Eestis ja välismaal;

1.3.4.3. kaasab noori ühistegevusse, korraldab matku, reise, laagreid ja ühisüritusi;

1.3.4.4. teostab Vaiatu külas loodussäästlikku heakorda;

1.3.4.5. otsib võimalusi rahvamaja rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks ja tehnikaga varustamiseks
ning soetab vahendid ja loob tingimused avalike teenuste pakkumiseks rahvamajas;

1.3.4.6. propageerib tervislike-sportlike eluviise;

1.3.4.7. hoiab alal ja arendab heategevusliku tegevusega küla inimsõbraliku elukeskkonda ning
külatraditsioone;

1.3.4.8. jätkab küla ajaloo uurimist, külamuuseumi loomist, arendamist ja täiendamist ning
täiendavate trükiste väljaandmist;

1.3.4.9. otsib võimalusi Vaiatu paisjärve puhastamiseks ja korrastamiseks;

1.3.4.10. korraldab Vaiatu küla arengukava arendamise ja täiendamise;

1.4. Seltsi tegevuse põhimõteteks on:

1.4.1. liikmete hääleõiguse võrdsus;

1.4.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

1.4.3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused Seltsi ees;

1.4.4. liikmete õigus avalduse alusel Seltsist välja astuda;

1.4.5. liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu, kasumi ja kapitali olemasolu.

1.5. Selts võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev
bilanss, oma sümboolika ning arveldusarved.

1.6. Selts vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.

1.7. Selts ei või kasutada kogukonnateenuste osutamiselt teenitud tulu põhikirjavälistel eesmärkidel.

1.8. Seltsi halduskulud vastavad tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.

1.9. Seltsi taotlusega esitatud dokumendid peavad vastama õigusaktides kehtestatud nõuetele.

1.10. Seltsi töökeeleks on eesti keel.

II LIIKMELISUS

2.1. Seltsi liikmeks võivad olla kõik soovijad.

2.2. Seltsi astumiseks peab soovija esitama avalduse juhatuse nimele. Avalduses peab soovija
märkima, et ta on tutvunud Seltsi põhikirjaga ning kohustub seda järgima.

2.3. Seltsi juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates avalduse
saamisest. Juhatus korraldab liikmete arvestust. Liikmel on õigus avalduse alusel Seltsist välja astuda

2.4. Väljaastunud või väljaarvatud liikmele tasutud liikmemaksu ei tagastata.

2.5. Liikmelisust Seltsis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema
liikmelisus Seltsis lõpeb.

2.6. Selts liige võidakse Seltsist välja arvata, kui ta:

2.6.1 korduvalt rikub Seltsi põhikirja või kahjustab Seltsi tegevust olulisel määral;

2.6.2. on esitanud Seltsi vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine
Seltsi liikmeks ei olnud õiguspärane;

2.6.3. kui ta ei ole tasunud 2 aasta jooksul liikmemaksu;

2.6.4. ei osale Seltsi tegevuses;

2.7. Isik loetakse seltsist väljaarvatuks vastava otsuse tegemisele järgnevast päevast.

2.8. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata Seltsi üldkoosolekule
seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

2.9. Seltsi auliikmeks võib üldkoosoleku otsusel valida isikuid, kellel on teeneid Seltsi eesmärkide
elluviimisel ning Seltsi tegevuse arendamisel kas kodu- või välismaal. Auliikme valimise korra kinnitab
Seltsi üldkoosolek.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Seltsi liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

3.2. Seltsi liikmel on õigus

3.2.1. osa võtta üldkoosolekust;

3.2.2. valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.2.3. saada teavet Seltsi tegevuse kohta;

3.2.4. astuda Seltsist välja;

3.2.5. osaleda kõigis Seltsi programmides ja üritustel;

3.2.6. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

3. 3. Seltsi liige on kohustatud:

3.3.1. täitma põhikirja nõudeid ja Seltsi juhtorgani seaduspäraseid otsuseid.

3.3.2 igati aitama kaasa Seltsi tegevuseesmärkide saavutamisele.

IV JUHTIMINE

Üldkoosolek

4.1.Seltsi kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt
kord aastas, hiljemalt 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist.

4.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku kirjalike või elektrooniliste kutsetega, millised peavad olema välja
saadetud hiljemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Seltsi juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või
käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või Seltsi muu organi pädevusse.

4.4. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.4.1. Seltsi põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja kinnitamine;

4.4.2. eesmärgi muutmine;

4.4.3. majandusaasta aruande kinnitamine;

4.4.4. uue majandusaasta eelarve ja juhatuse tegevusplaani kinnitamine;

4.4.5. juhatuse liikmete määramine;

4.4.6. revisjonikomisjoni valimine;

4.4.7. Seltsi auliikme valimise korra kehtestamine;

4.4.8. Seltsi vabatahtlik lõpetamine, likvideerijate valimine;

4.4.9. ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine (reorganiseerimine) seaduses sätestatud
juhtudel;

4.4.10. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;

4.4.11. määrata Seltsi liikmetele kehtestatava liikmemaksu suurus

4.4.12. kutsuda otsusega juhatuse liige tagasi üksnes liikme kohustuste olulisel määral täitmata
jätmise või võimetuse korral Seltsi juhtida;

4.5. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja
korras.

4.6. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates
vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.

4.7. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja punktis 4.5 nimetatud asjaoludel kokku,
võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.8. Üldkoosoleku protokolli märgitakse tehtud otsused ning hääletamise tulemused. Kui otsuseid ei
tehtud ühehäälselt, tuleb protokolli märkida igas küsimuses tehtud ettepanekud ja nende
hääletamise tulemused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poolte Seltsi liikmetest. Kui vajalik
kvoorum puudub, peab juhatus kokku kutsuma uue üldkoosoleku, mis toimub mitte varem kui seitse
päeva ja hiljemalt neliteist päeva pärast esimest üldkoosolekut. See üldkoosolek on
otsustusvõimeline, kui kohale on tulnud vähemalt üks liige.

4.10. Põhikirja muutmiseks, täiendamiseks või uue põhikirja kinnitamiseks ning Seltsi vabatahtlikuks
lõpetamiseks ja reorganiseerimiseks (ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine) seaduses
sätestatud juhtudel, on vajalik häälteenamus, vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete poolt
antud häältest, muud küsimused lahendatakse lihthäälteenamusega.

4.11. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse päevakorra kinnitamisel. Igal Seltsi liikmel
on üks hääl. Liige ei saa ise ega ka esindaja vahendusel hääletada küsimustes, mis puudutab tema
vastu hagi esitamist või tema vabastamisest kahju hüvitamiseks või muust kohustusest Seltsi suhtes
ning temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist

4.12. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Seltsi liige või tema esindaja, kellele on antud
lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine seltsi liige.

4.13. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud
Seltsi liikmetest või nende esindajatest. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes
sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

4.14. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult või digitaalselt kõik seltsi liikmed.

Juhatus

4.17. Seltsil on juhatus, mis juhib ja esindab Seltsi igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmete arv on
kuni 7 ja volituste tähtaeg 3.aastat. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe ja
aseesimehe. Õigus MTÜ-d esindada on kõigil juhatuse liikmetel ühiselt. Ainuisikuliselt võivad MTÜ-d
esindada juhatuse esimees ja aseesimees.

4.18. Juhatuse pädevusse kuulub:

4.18.1. Seltsi tegevusstrateegia väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine;

4.18.2. majandusaasta eelarve, tegevuskava, samuti majandusaasta aruande koostamine ning
üldkoosolekule esitamine;

4.18.3. projektide ja abitaotluste ning programmide koostamine ja finantseerimisallikate leidmine;

4.18.4. töösuhte lepingute sõlmimine;

4.18.5. Seltsi vara võõrandamise tehingute otsustamine ja vajadusel seltsile laenu võtmine;

4.18.6. Seltsi esindaja määramine Seltsi esindamisel kõigi astmete kohtutes;

4.18.7. küla arengukava täiendamine ja küla üldkoosolekule esitamine;

4.19. Juhatus võib otsustada ka teisi küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

4.20. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.

4.21. Juhatuse koosolekuid viiakse läbi juhatuse esimehe kutsel vastavalt vajadusele. Koosolek tuleb
kokku kutsuda ka juhatuse liikme nõudmisel. Juhatus on pädev otsustama, kui kohal on vähemalt
pooled tema liikmetest.

4.22. Juhatus võib koosoleku kokku kutsuda ja läbi viia virtuaalselt (Skype teel).

4.23. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, nii et kõik liikmed kirjutavad alla
samasisulisele dokumendile. E-posti teel saadetud ja digitaalselt allkirjastatud dokument on pädev
tõendamaks, et dokument on alla kirjutatud.

4.24. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Iga juhatuse liige omab üht häält. Kui
hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

4.25. Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja
ja protokollija. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu, on õigus esitada kirjalik eriarvamus,
mis lisatakse protokollile. Sellisel juhul juhatuse liige vabaneb võimalikust vastutusest antud asjas.

4.26. Juhatuse liige võib juhatuse otsusega mittenõustumisel taotleda küsimuse arutamist
üldkoosolekul. Juhatus on kohustatud sel juhul kokku kutsuma üldkoosoleku nelja nädala jooksul
arvates kirjaliku taotluse laekumisest.

4.27. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega
süüliselt Seltsile kahju tekitanud, vastutavad Seltsi ees solidaarselt otsese kahju ulatuses. Otsuse
nõuete esitamise kohta teeb üldkoosolek.

4.28. Seltsi võivad esindada majandus- ja õigustoimingutes ning riigi- ja omavalitsusorganites, samuti
suhtlemisel teiste asutuste, organisatsioonide ja ettevõtetega juhatuse liikmed esimehe või
aseesimehe volituse alusel.

4.29. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on
aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

V TEADETE AVALIKUSTAMINE

5.1. Seltsi teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul või e-posti vahendusel ning kokku
lepitud veebikeskonnas.

5.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmeile ka üleriigiliste või
kohalike meediakanalite kaudu.

5.3 Seltsi teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku
otsusega.

VI MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

6.1. Seltsi vara tekib Seltsi vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust sh. kogukonnateenuste
pakkumisest; tulust mida võidakse saada Seltsi väljaannete kirjastamisest ja müügist ning
levitamisest, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist; projektipõhistest toetustest; annetustest
ning muudest laekumistest; seltsi vara kasutada andmisest; põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas
olevate tuluürituste korraldamisest.

6.2 Selts ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara vastavalt võimalustele ja
vajadustele lepinguvabaduse tingimustes.

6.3. Seltsi vara saab juhatus kasutada ja käsutada ainult üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava ja
eelarve piires. Täiendavate laekumiste kasutamise otsustab juhatus.

6.4 Seltsi töötajale ega juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tulu ei ületa samasuguse töö
eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

VII KONTROLL JA REVIDEERIMINE

7.1. Seltsi raamatupidamise majandusaasta aruande ja haldusaruande revideerimiseks, aga samuti
raamatupidamise õigsuse kontrolliks valitakse üldkoosoleku poolt kuni 3-liikmeline revisjonikomisjon.
Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on kolm aastat.

7.2. Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla:

7.2.1. Seltsi juhatuse liige, samuti tema abikaasa

7.2.2. Seltsiga laenusuhetes olev isik.

7.3. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi revisjoni
läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

VIII MUUD TINGIMUSED

8.1. Selts on asutatud määramata ajaks.

8.2. Selts reorganiseeritakse üldkoosoleku otsuse alusel. Reorganiseerimisotsuses peab olema
näidatud, kes on Seltsi õigusjärglane (õigusjärglased), kellele lähevad üle Seltsi kohustused ja õigused
ning tehakse vastavad muudatused Seltsi põhikirjas. Eelnimetatuga seotud lepingutele jt.
dokumentidele on volitatud alla kirjutama juhatuse esimees ja aseesimees.

8.3. Selts lõpetatakse:

8.3.1. üldkoosoleku otsusega;

8.3.2. pankroti välja kuulutamisega

8.3.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse

8.3.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;

8.3.5. muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

8.4. Seltsi lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt
on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

8.5. Seltsi likvideerimismenetluse viivad läbi likvideerijad. Vabatahtliku likvideerimise korral on
likvideerijaiks juhatuse liikmed.

8.6. Likvideerijatel on kõik juhatuse volitused ning nad kannavad oma võimaliku süülise käitumisega
Seltsile tekitatud kahju eest solidaarset vastutust

8.7. Lisaks seadustes juriidilise isiku lõpetamist reguleerivatele nõuetele:

8.7.1. juhatus korraldab viivitamatult raamatupidamisaruande koostamise sellest
likvideerimismenetlusele eelnevast ajast, mille kohta üldkoosolekule aruannet veel esitatud ei ole;

8.7.2. üldkoosolek kinnitab aruande;

8.7.3. pärast likvideerimistoimingute läbiviimist likvideerijad koostavad likvideerimisbilansi ning
aruande, mis peab sisaldama selgitust likvideerimismenetluse kulgemise, vara
realiseerimistoimingute, võlgade maksmise ja sissenõudmise kohta ning Seltsi vara jaotamise kohta;

8.7.4. revisjonikomisjoni liige koostab likvideerimisbilansi revisjoni;

8.7.5. üldkoosolek otsustab likvideerimisbilansi heakskiitmise ja likvideerijate vastutusest
vabastamise küsimuse.

8.8 Selts ei jaga oma vara ega tulu.

8.9 Seltsi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-
õiguslikule juriidilisele isikule.